Compra Pública Socialment Responsable a la pràctica

Aquesta secció és el resultat de la col • laboració del projecte LANDMARK i ofereix una guia sobre com les administracions públiques poden usar el seu poder de compra per ajudar a millorar els mètodes de producció en la seva cadena de producció , especialment sol • licitant sistemes de verificació concloents . Els governs de Bremen ( Alemanya ) i Loures ( Portugal ) participant en el projecte Landmark han seguit provant diferents enfocaments sobre com verificar la responsabilitat social.

Casos d' Èxit

L'informe "Experiències d’èxit en compra pública socialment responsable", publicat al març de 2014 , conté set casos d'èxit que demostren com la despesa pública pot ser usada per generar millores per a les i els treballadors en les cadenes de producció globals . Els autors esperen que hi hagi nombroses rèpliques a tot Europa.
Si us plau , descarrega't aquí , l'informe.

Contractació Responsable a Bremen

Amb la introducció de la seva Llei de Contractació ( Tariftreue - und Vergabegesetz ) el 2009, Bremen es va comprometre a incloure criteris socials i de sostenibilitat ambiental en totes les seves licitacions . Participant en el projecte LANDMARK , Bremen ha estat capaç d'assessorar als seus compradors públics sobre licitacions específiques per a la compra de productes sensibles . A més , Bremen ha organitzat tallers per a compradors públics i licitadors i ha iniciat diàlegs amb els possibles proveïdors per preparar-los per als nous requeriments socials . Un pas més enllà és l'inici de canvis estructurals en la gestió de la compra pública , com ara , la centralització de la responsabilitat en referència a la roba de treball per assegurar que els estàndards socials i mediambientals són considerats respectant la legislació europea i alemanya . Des del principi del projecte LANDMARK a l'abril de 2011 , una gran varietat de licitacions en els productes de tèxtil, pedres naturals i electrònica han estat modificades .

 

Exemples de licitacions de Bremen :


Equiopament informàtic

 • Grup de producte : Equipament informàtic i serveis relacionats
 • Valor total : aproximadament 70 milions d'euros ( contracte marc )
 • Tipus de procediment : procediment negociat
 • Els criteris socials referides per a: Convenis fonamentals de l'OIT (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 , 182 ) i també Convencions de la OIT 1, 30 , 102 , 115 , 131 , 135 , 155 , 158 , 169 , 170
 • Sistema de verificació : El criteri de valoració és la proposta social del licitador ( verificació proposta en els documents de la licitació : informe amb preguntes detallades o auditoria externa )
 • Documents de la licitació (en alemany)


Arrendament de Vehicles

 • Grup de producte : turismes
 • Valor total : aproximadament 245.000 €
 • Tipus de procediment : Procediment obert
 • Criteri social al qual es refereix: Convencions de la OIT
 • Sistema de Verificació : Qüestionari del licitador qualificat
 • Documents de la licitació (en alemany)


Roba de treball

 • Grup de producte : tèxtil ( abrics i pantalons )
 • Valor total : aproximadament 40.000 €
 • Tipus de procediment : Procediment restringit
 • Criteris socials als quals es refereix: Convencions de la OIT
 • Sistema de Verificació : Declaració del licitador
 • Documents de la licitació (en alemany)

 

Compra Pública Socialment Responsable a Loures

Com a part de la seva participació en el projecte LANDMARK , la municipalitat de Loures va introduir els criteris socials en els seus processos de compra . Per implicar a proveïdors municipals , Loures va esbossar un Codi de Conducta per proveïdors i un Model de Declaració de Compromís (pdf, anglès). Entre desembre de 2012 i abril del 2013 el Codi de Conducta va ser aplicat en procediments d'adquisició de 5 categories de productes diferents . Per participar en les licitacions , a tots els proveïdors se'ls va demanar que signessin la Declaració de Compromís . Totes les propostes que no incloïen aquesta declaració van ser automàticament excloses . Per monitoritzar el compliment del Codi de Conducta , Loures va establir un grup intern de verificació . L'últim grup va ser creat el novembre de 2013 i consisteix en un equip multidisciplinari amb representants de quatre àrees tècniques diferents vinculades amb la Compra Pública Socialment Responsable dins de la Municipalitat . Loures continuarà utilitzant aquest enfocament en altres adquisicions , en particular en procediments l'objecte contractual dels quals correspon amb la compra dels productes treballats en el marc del Projecte Landmark ( vegetals i fruites per al menjador municipal i mobles per a escoles )

Exemples de licitacions de Loures :


Compra de manera contínua de consumibles i cartutxos de tòner: 

 • Grup de producte : Consumibles i cartutxos de tòner per a equips de còpia , impressores i plotter .
 • Valor Total : 68.000 € més IVA
 • Tipus de procediment : Procediment directe
 • Criteri Social a què es refereix: Convencions de la OIT 26 , 131 , 135 i la Recomanació de l'OIT 143 ) , els Principis de la Declaració Universal de Drets Humans i la legislació nacional i comunitària .
 • Sistema de verificació : Declaració de Compromís
 • Documents de la licitació (zip, anglès)

Equip de protecció personal , uniformes i calçat

 • Grup de producte : roba de treball protectora ( uniformes i calçat )
 • Valor total : 20,766 € més IVA
 • Tipus de procediment : Compra Directa
 • Criteris socials als quals es refereix: Convencions de la OIT 26 , 131 i 135 i Recomanació de l'OIT 143 ) , els Principis de la Declaració Universal de Drets Humans i la legislació nacional i comunitària .
 • Sistema de verificació : Declaració de Compromís , Qüestionari de Monitorització i visites als proveïdors i les proves / document de verificació .
 • Documents de la licitació (zip, anglès)


Serveis de Vigilància i Seguretat en les instal•lacions de la Municipalitat de Lourdes

 • Grup de Producte : Serveis de vigilància i seguretat
 • Valor total : 375.658 €
 • Tipus de procediment : procediment obert
 • Criteris socials als quals es refereix: S Convencions de la OIT 26 , 131 i 135 i Recomanació de l'OIT 143 ) , els Principis de la Declaració Universal de Drets Humans i la legislació nacional i comunitària .
 • Sistema de verificació : Declaració de Compromís , Qüestionari de Monitorització
 • Documents de la licitació (zip, anglès)